Založ si blog

LOŽ druhá

DEZINFORMÁCIE VS. FAKTY

V mediálnom priestore Českej a Slovenskej republiky pribúdajú články, ktoré neustále opakujú tie isté nepravdy a klamstvá o projekte Tvorivá spoločnosť. Akým spôsobom dochádza k legitimizácii hrubo manipulatívnych tvrdení, a teda k porušovaniu základných práv a slobôd samotných účastníkov?
Jednotlivé tvrdenia očierňujúce projekt budú postupne uvedené na pravú mieru, s odkazom na platnú legislatívu Českej a Slovenskej republiky a medzinárodné zmluvy a ďalej budú rozobrané niektoré negatívne dôsledky tohto otvoreného novodobého honu na čarodejnice v demokratickej spoločnosti. Prvé analýzy zverejňujeme k 5. novembru 2023 a postupne budeme dopĺňať ďalšie.

Lož druhá: Tvorivá spoločnosť je sekta

Účelové spájanie projektu Tvorivá spoločnosť s hnutím MSH ALLATRA priamo súvisí s ďalším tvrdením, ktoré Tvorivú spoločnosť, resp. účastníkov Tvorivej spoločnosti označuje pejoratívnym výrazom sekta, resp. príslušníci sekty. Takto sa označujú ľudí, ktorí vo svojom voľnom čase robia všetko pre to, aby sa do spoločnosti vrátili hodnoty ľudskosti, vzájomnej úcty a aby bol život každého človeka na prvom mieste – nie peniaze, ako je to teraz. Proti takýmto hodnotám však zámerne vystupujú niektoré médiá a jednotlivci, ktorí projektu manipulatívne vnucujú iné vymyslené ciele, očierňujú účastníkov a šíria lži a ohováranie. Ohovárajú občanov s dobrými úmyslami, ktorým nie je ľahostajné, aký svet zanecháme našim deťom.

Preto je dôležité nemlčať a zastaviť to, čo je v rozpore nielen s právami občanov Českej a Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ale aj v priamom rozpore s pravidlami novinárskej etiky a ľudskej morálky.

Ako došlo k tomu, že médiá neváhajú používať slovo sekta“ v súvislosti s Tvorivou spoločnosťou? Je to hrubo pejoratívny výraz, ktorý sa všeobecne spája s veľmi negatívnymi asociáciami. Samotní religionisti sa tomuto termínu primárne vyhýbajú a radšej používajú pojem nové náboženské hnutie. Napriek tomu sú to práve oni, ktorí svojimi osobnými názormi (v žiadnom prípade sa nejedná o odborné štúdie alebo znalecké posudky) manipulatívne podsúvajú vopred daný záver:

„Tvořivá společnost navazuje na cíle hnutí AllatRa (…) Hnutí AllatRa je nové náboženské hnutí. Jeho součástí jsou typické prvky pro takové společenství, jako je např. katastrofický milenialismus. Společnost tato hnutí označuje slovem sekta. My religionisté používáme termín nové náboženské hnutí, který v sobě neobsahuje automaticky pejorativně zabarvené konotace.“ Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 21. 12. 2022, rozhovor s religionistom Jakubom Ludvíkom

Takto naformulovaný, na klamlivých základoch vystavaný výrok, akoby zbavuje zástupcov z radov religionistov priamej zodpovednosti za onálepkovanie skupiny spoluobčanov slovom sekta. A médiám naopak dáva plnú slobodu sa tohto pejoratívneho výrazu chopiť.

Dochádza k zámernej legitimizácii hanlivého výrazu, čo má za následok rozdeľovanie v spoločnosti a priamy dopad v jednoznačne preukázateľnej ostrakizácii účastníkov projektu. Poštvávanie spoločnosti proti skupine ľudí môže viesť až k extrémistickým tendenciám – za všetky tieto dôsledky manipulatívnych tvrdení na životy obyčajných ľudí nesú autori článkov i religionisti plnú zodpovednosť. Motívy ich konania nám nie sú známe.

Jednotná definícia pojmu sekta nie je v akademickej sfére úplne jednoznačná, ale obecne panuje zhoda v tom, že sekta je pomenovanie pre náboženskú alebo politickú skupinu, ktorá vznikla odštiepením sa od väčšej už zavedenej skupiny. Vo svojom pejoratívnom význame ďalej účasť v sekte predznamenáva množstvo negatívnych sociálnych dôsledkov: izolovanosť členov, mocenskú hierarchiu, autoritatívne presadzovanie, finančnú zaviazanosť, manipuláciu strachom, apod.

Význam slova sekta znamená oddelený, odrezaný, (z latinského sectus).

Aké sú fakty:

Tvorivá spoločnosť sa od ničoho ani nikoho neodštiepuje ani nevydeľuje. Cieľom projektu je spolupráca a zjednotenie všetkých ľudí na hodnotách ľudskosti, priateľstva a vzájomnej úcty, bližšie definované v 8 osnovách Tvorivej spoločnosti. Výsledky práce sú otvorene dostupné a prezentované na celosvetových online fórach s prekladom do 150 jazykov. Všetka organizácia, podpora aj rozvoj projektu prebieha výhradne na dobrovoľníckej báze. Nie sú vyberané žiadne poplatky ani vedené evidencie pripojenia sa alebo odpojenia sa účastníkov od projektu, nedochádza k čerpaniu grantov ani dotácií.

Aby bolo vôbec možné uvažovať o tom, že projekt Tvorivá spoločnosť bude označený pojmom nové náboženské hnutie“, museli by súčasťou projektu byť nejaké prejavy dokladajúce náboženské prvky. A napriek tomu, že sa autori urputne snažia utvrdiť taký obraz o projekte Tvorivá spoločnosť, v skutočnosti sa nič také v projekte nedeje. Religionisti opakovane uvádzajú svojich čitateľov do omylu, keď v súvislosti s projektom Tvorivá spoločnosť prezentujú svoje osobné úvahy a špekulácie ako fakt:

„Je to synkretické hnutí. To znamená, že přijímají různé tradice. My religionisté zde vidíme velkou návaznost na Teosofickou společnost,(…) to hnutí se tak rychle šíří, že tam podle mého názoru musí být návaznost na jiná náboženská společenství.“ Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 21. 12. 2022, rozhovor s religionistom Jakubom Ludvíkom

Rýchlosť, akou sa projekt šíri, pána Ludvíka prekvapuje, jeho závery sú však lživé. Projekt Tvorivá spoločnosť stojí úplne mimo náboženstva a politiky. Jeho cieľom je len prechod spoločnosti mierovou cestou na fungovanie na základe 8 osnov, čo v žiadnom prípade nijako nezasahuje, neovplyvňuje ani nezmiešava kultúry a tradície.

Samotný projekt Tvorivá spoločnosť funguje úplne bez akýchkoľvek meditačných, rituálnych alebo modlitebných praktík. Medzi účastníkmi je mnoho kresťanov, moslimov, budhistov a ľudí bez náboženského vyznania či ateistov. Vyššie citované tvrdenia však umožňujú autorom a ďalším interpretom podsunúť projektu neexistujúce ciele, či už náboženské alebo politické. Množstvo nepotvrdených predpokladov pripravuje pôdu pre mnohé ďalšie špekulácie a hrubo manipulatívnym spôsobom sa projektu podsúvajú ďalšie a ďalšie neexistujúce rysy. Vrátane obrazu vyvolenosti určitej skupiny ľudí:

„Proruská sekta inzeruje na linkách MHD. Věří v nadvládu Slovanů“ Zdroj: Dominik Stein, Lidovky.cz, 22. 9. 2023

„Na základě víry společenství se mají zachránit jen členové Tvořivé společnosti, (…) kteří unikli spotřebitelskému formátu a spojili se do ideálního nebo idealistického společenství“. Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 21. 12. 2022, rozhovor s religionistom Jakubom Ludvíkom

Ako je uvedené na oficiálnej webovej stránke, Tvorivú spoločnosť nie je možné vybudovať len v jednej krajine alebo časti sveta. Projekt usiluje o zjednotenie celého ľudstva.

Účastníci projektu pravidelne monitorujú klimatické javy na celej planéte a veľmi dobre chápu, že pred klimatickou krízou nie je nikto vyvolený. Postihuje každého a, žiaľ, spravidla úplne nečakane.

Urgencia klimatických zmien je však slovami religionistov bagatelizovaná:

„…součástí [nového náboženského hnutí] jsou typické prvky pro takové společenství, jako je např. katastrofický milenialismus.
(…) Třeba křesťanství dnes s milenialismem pracuje tak, že neví, kdy přijde konec světa. To by pro ně [Tvořivou společnost] byla nejvýhodnější strategie. (…) Můj odhad je, že pokud zásadně nezmění svoji rétoriku, zásadně neupraví to mileniální očekávání a nebudou poslouchat názor většinové společnosti, tak to hnutí spěje k zániku.“
Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 21. 12. 2022, rozhovor s religionistom Jakubom Ludvíkom

Uvedomujú si českí a slovenskí autori článkov svoju zodpovednosť a dôsledky plynúce z bagatelizovania tak závažného problému, akým je klimatická zmena?

Jedná sa o problém, ktorý priamo ohrozuje život každého človeka. Popieranie urgencie klimatických zmien svedčí o nedostatočnej informovanosti autorov článkov a religionistov, ako aj o ich veľmi slabom zmysle pre spoločenskú zodpovednosť.

Ďalším bodom, v ktorom sa autori urputne snažia napasovať projekt Tvorivá spoločnosť na sektársky obraz, je obviňovanie účastníkov projektu Tvorivá spoločnosť z nasledovania vodcu:

„Vůdce sekty Igor Michajlovič Danilov,…“ Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 21. 12. 2022, rozhovor s religionistom Jakubom Ludvíkom

FAKT: Prísna hierarchia a ambície dosiahnuť vyššie pozície sú v spotrebiteľskej spoločnosti štandardom, a to ako v podnikateľskej sfére, tak aj v náboženských inštitúciách. Pre niektorých je teda asi ťažké vôbec pripustiť, že by ľudia mohli uvedomelo konať z vlastnej iniciatívy a v súlade so spoločným cieľom – vybudovať svet, v ktorom sú výborné podmienky pre život každého človeka. Mocenská štruktúra brzdí rozvoj človeka aj spoločnosti ako celku, potláča vzájomnú inšpiráciu a dôveru a často vedie k zneužívaniu moci. Práve preto je jedným z konkrétnych cieľov projektu Tvorivá spoločnosť posunúť spoločnosť mierovou a zákonnou cestou k takému fungovaniu, kde moc nebude v rukách jednotlivcov.

Absolútne zásadným pochybením autorov článkov je hromadné odsudzovanie podporovateľov projektu Tvorivá spoločnosť. Teda ľudí, ktorí sa vyjadria, že by chceli žiť v spoločnosti, kde je ľudský život na prvom mieste a kde moc nie je zneužívaná jednotlivcami. Uverejnené články vytvárajú obraz projektu Tvorivá spoločnosť, ktorý stavia prekážku pre širokú verejnosť, aby sa o projekt vôbec zaujímala alebo ho verejne podporila:

„Nová náboženská hnutí zdůrazňují odmítání tzv. „starého života“, tedy toho, který člověk vedl ještě před vstupem do společenství. Blízcí tím poté trpí. (…)To společenství by mělo chápat, že vystupuje z toho, co jako většinová společnost můžeme nadále bez povšimnutí tolerovat.“

„Členové hnutí si neuvědomují, že šíří proruské myšlenky, které by třeba sami šířit nechtěli.“ Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 21. 12. 2022, rozhovor s religionistom Jakubom Ludvíkom

Autori článkov svojimi arogantnými a zovšeobecňujúcimi výrokmi vytvárajú u čitateľa obraz účastníkov projektu ako ľudí so zníženou schopnosťou pracovať s faktami, používať kritické myslenie a udržiavať zdravé medziľudské vzťahy. Tým sa opäť vytvára rozdelenie spoločnosti, ktoré vedie k ostrakizácii účastníkov a môže viesť k extrémizmu.

Pán Ludvík, ktorého médiá označujú za odborníka na nové náboženské hnutia, tiež neváha čitateľovi poskytnúť aj svoj názor, že známe a významné osobnosti, s ktorými dobrovoľníci projektu Tvorivá spoločnosť robia rozhovory, sú a priori „protisystémoví“. Zároveň však, ako odborník nedefinuje, čo presne tento pojem znamená.

„Také Karel Janeček měl pro ně dlouhý rozhovor nebo Petr Robejšek. Všechno jsou to lidé vystupující protisystémově.“ Zdroj: Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy, 21. 12. 2022, rozhovor s religionistom Jakubom Ludvíkom

Ide o veľmi krátkozraký pohľad, ktorý svedčí o nekvalitnom štúdiu materiálov a zanedbaní širokej škály medzinárodných rozhovorov, na ktorých sa účastníci z Česka a Slovenska podieľali. Pán Ludvík označil svojim výrokom za „protisystémových napríklad amerického konzultanta Ichaka Adizesa, filozofa a vedca Avrama Noama Chomského, psychológa a koordinátora Stanfordského väzenského experimentu Philipa Georgea Zimbarda, švédskeho MMA bojovníka Olivera Enkampa, českého kňaza a psychiatra Jaroslava Maxmiliána Kašparů a mnohých ďalších.

Chceli by sme zdôrazniť, že všetky aktivity spojené s projektom Tvorivá spoločnosť sú založené výlučne na zákonných a mierových spôsoboch a v rámci platnej legislatívy danej krajiny. Účastníci projektu Tvorivá spoločnosť sú v prvom rade patrioti vlastnej krajiny a majú záujem na tom, aby ich rodiny, priatelia a spoluobčania žili v bezpečných a život podporujúcich podmienkach. Naopak tí, ktorí šíria ohováranie a nepravdy, ktorí štvú spoločnosť proti určitej skupine ľudí, konajú v rozpore s právami občanov Českej a Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami. A sú tiež úplne mimo rámec novinárskej etiky (viz Etický kódex novinára) a ľudskej morálky.

Skresľovanie  a manipulácia s informáciami, bohužiaľ, vedú k tomu, že sa k širokej verejnosti nedostanú pravdivé a závažné informácie. Každý z nás však môže sledovať blížiace sa online fórum a urobiť si vlastný názor.

„GLOBÁLNA KRÍZA. ZODPOVEDNOSŤ“, dňa 2. DECEMBRA 2023 o 18:00 na YouTube a všetkých sociálnych sieťach.

Zdroj: creativesociety.com

LOŽ piata

04.12.2023

DEZINFORMÁCIE VS. FAKTY V mediálnom priestore Českej a Slovenskej republiky pribúdajú články, ktoré neustále opakujú tie isté nepravdy a klamstvá o projekte Tvorivá spoločnosť. Akým spôsobom dochádza k legitimizácii hrubo manipulatívnych tvrdení, a teda k porušovaniu základných práv a slobôd samotných účastníkov? Kontroverzie v tvrdeniach citovaných religionistov [...]

Len sa menia kulisy

02.12.2023

Včera večer sa mi fakt nič nechcelo. Všetko ma bolelo, pálili ma oči, celý týždeň som mala doma choré dieťa a keď vyzdravelo, odovzdalo mi štafetu. Večer som s premáhaním zapla počítač. „Ešte je šanca, ešte veľa môžeme,“ to boli vety, ktoré ma motivovali ku konaniu. Premôcť malichernú slabosť. Veď som bola v teple, v suchu, vo vedľajšej miestnosti bolo [...]

Autority

01.12.2023

Od koho to potřebujete slyšet? Taky jsem chtěla, aby Vám to radši řekl někdo jiný. Tohle přece nemám říkat já. A věřte mi, dělali jsme pro to všechno – psali médiím, politikům, volali vědcům, zvali známé osobnosti – prostě, aby Vám tu zásadní informaci řekla nějaká autorita. Ale představte si, že Vy jste ta známá osobnost, nebo sedíte na [...]

Daniel Lipšic, Úrad špeciálnej prokuratúry

Lipšic: Ak nechajú špeciálnu prokuratúru, vzdám sa funkcie

05.12.2023 20:55

Špeciálny prokurátor zdôraznil, že boj proti organizovanému zločinu a korupcii nemôže byť postavený na jednej osobe.

Matúš Šutaj Eštok

Šutaj Eštok: Slovensko pri riešení migrácie a azylu v EÚ má svoje červené čiary

05.12.2023 18:48

Minister vnútra sa zúčastnil na zasadnutí Rady EÚ pre vnútorné veci v Bruseli.

rtvs, mlynská dolina

RTVS príde o peniaze, ministerka Šimkovičová chce hľadať vhodné formy financovania

05.12.2023 18:32

Zníženie príspevku pre RTVS vychádza z koaličnej dohody.

Zuzana Čaputová

Čaputová: Zrušenie špeciálnej prokuratúry, prípadne súdu, by bolo krokom späť

05.12.2023 17:53

Akékoľvek zásadné zmeny, najmä v oblasti právneho štátu, by sa mali diať po odbornej diskusii a v riadnom legislatívnom procese.

Tvorivá spoločnosť

Štatistiky blogu

Počet článkov: 293
Celková čítanosť: 550146x
Priemerná čítanosť článkov: 1878x

Autor blogu