Založ si blog

LOŽ piata

DEZINFORMÁCIE VS. FAKTY
V mediálnom priestore Českej a Slovenskej republiky pribúdajú články, ktoré neustále opakujú tie isté nepravdy a klamstvá o projekte Tvorivá spoločnosť. Akým spôsobom dochádza k legitimizácii hrubo manipulatívnych tvrdení, a teda k porušovaniu základných práv a slobôd samotných účastníkov?
Kontroverzie v tvrdeniach citovaných religionistov

Pozrime sa, ako Jakub Ludvík pracuje s faktami, na konkrétnom príklade. Vezmime si nasledujúci úryvok z článku Rétorika Tvořivé společnosti je čím dál tím naléhavější, ktorý bol uverejnený 24. novembra 2022 na serveri Náboženský infoservis:

„Hnutí zdůrazňuje nutnost jeho (spotřebitelského formátu, pozn. redakce) zavrhnutí v co nejkratším časovém horizontu, protože tento „formát“ přivolává na Zem apokalyptické události. Život současným spotřebitelským způsobem, alespoň dle tvořivé ideologie, vytváří katastrofická kataklyzmata, která vyvrcholí v ekologickou apokalypsu. Ta zasáhne všechny, kteří odmítli vstup do nového tvořivého společenství.“

Tvrdenie: Hnutí zdůrazňuje…“

Aké sú fakty: 

Tvorivá spoločnosť nie je hnutie, je to projekt. Preto sa ani nikto členom projektu nemôže stať.

Zdroj: Domovská stránka oficiálnej webovej stránky projektu creativesociety.com/sk

Tvrdenie: „Hnutí zdůrazňuje nutnost jeho (spotřebitelského formátu, pozn. redakce) zavrhnutí v co nejkratším časovém horizontu“

Aké sú fakty:

Projekt Tvorivá spoločnosť nenavrhuje zavrhnutie spotrebiteľského formátu. Účastníci projektu Tvorivá spoločnosť informujú o možnosti vytvorenia nového formátu spoločnosti postaveného na hodnote ľudského života. Ak väčšina ľudí na Zemi v demokratickom referende rozhodne, že im novo navrhovaný formát vyhovuje viac, ľudstvo prejde na nové fungovanie. Pokiaľ pre tvorivý formát bude hlasovať menej ako 50 % obyvateľov, zostane súčasný spotrebiteľský formát. V žiadnom prípade teda nemôže ísť o „zavrhnutie“.

Ak by sa pán Ludvík skutočne zoznámil s ôsmimi osnovami Tvorivej spoločnosti, musel by pripustiť, že osnovy propagujú najvyššiu formu demokracie v súlade s Čl. 2 odst. 1 Ústavy Českej republiky („Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní“). (Mimochodom aj v súlade s Čl. 2 odst. 1 Ústavy Slovenskej republiky: „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“)

Zdroj: creativesociety.com/sk#legal

Komentár: Autorom zvolené slovo „zavrhnutie“ môže mať navyše negatívnu konotáciu a navádzať čitateľov k názoru, že cieľom môže byť zvrhnutie vlády alebo iný nedemokratický postup voči súčasnému formátu spoločnosti.

V tomto bode treba podotknúť, že analyzovaný článok pána Ludvíka vyšiel 24. 11. 2022. Odvtedy prešiel projekt aj jeho webové stránky aktualizáciou (verzia z októbra 2022 dostupná v archívu). Hlavnou zmenou bolo vypustenie 2. etapy (politickej), ktorej cieľom bolo „využiť politiku ako nástroj na zjednotenie ľudí, nie na rozdelenie“. Ako pôvodná, tak aktualizovaná verzia je plne v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tvrdenie: „protože tento „formát“ přivolává na Zem apokalyptické události“

Aké sú fakty: 

Spotrebiteľský formát nemôže privolávať apokalyptické udalosti. „Apokalyptické udalosti“ podľa vedeckej hypotézy založenej na matematickom modeli, prezentované na fórach vysielaných v rámci projektu, sú spôsobené klimatickým cyklom 12 000 rokov. Pozri napríklad „Globálna kríza. Naša záchrana je v zjednotení“ vysielanej 12. 11. 2022, alebo „Globálna kríza. Východisko existuje“ z 22. 4. 2023.

Zdroje:
creativesociety.com/sk/global-crisis-our-survival-is-in-unity
creativesociety.com/sk/global-crisis-there-is-a-way-out

Tvrdenie: „Život současným spotřebitelským způsobem, alespoň dle tvořivé ideologie, vytváří katastrofická kataklyzmata“

Aké sú fakty: 

Tvorivá ideológia nemôže nič tvrdiť. Tvorivá ideológia teda ani nemôže tvrdiť, že „život spotrebiteľským spôsobom (…) vytvára katastrofické kataklizmy

Zdroj: Čo je to tvorivá ideológia je možné nájsť v 5. osnove Tvorivej spoločnosti: creativesociety.com/sk#eight-pillars

Komentár: Od odborníka, ktorému vyšlo na Náboženskom infoservise v čase písania tohto príspevku už 12 článkov venovaných projektu Tvorivá spoločnosť (v čase, keď vyšiel analyzovaný článok, už boli 4) a ktorý je hojne citovaný v českých a slovenských médiách, by sme očakávali aspoň minimálne úsilie a prečítanie si úvodnej webovej stránky projektu, alebo aspoň kľúčových hodnôt Tvorivej spoločnosti zhrnutých pod 8 osnovami Tvorivej spoločnosti. Ujasnil by si tak terminológiu a urobil si aspoň základný prehľad o predmete skúmania.

Tvrdenie: „katastrofická kataklyzmata, která vyvrcholí v ekologickou apokalypsu

Aké sú fakty: 

Termín „ekologická apokalypsa“ nie je používaný vedeckou komunitou združenou v projekte Tvorivá spoločnosť a kataklizmy v nej nevyvrcholia.

Zdroje:
creativesociety.com/sk/global-crisis-our-survival-is-in-unity
slovnik.juls.savba.sk/?w=ekol%C3%B3gia

Komentár: Krátky slovník slovenského jazyka uvádza pod heslom „ekológia“ tieto definície:

  1. veda o vzťahoch organizmov a prostredia, v kt. žijú, a organizmov k sebe navzájom; odbor zaoberajúci sa životným prostredím
  2. životné prostredie: e. krajiny, e. človeka
  3. starostlivosť o životné prostredie; šetrnosť k nemu

„Ekologická apokalypsa“ je zavádzajúci pojem, ktorý môže vytvárať mylný dojem o záveroch, ku ktorým dospel vedecký tím projektu Tvorivá spoločnosť. Čo presne pod týmto termínom myslí pán Ludvík sa môžeme iba dohadovať. Pokiaľ má na mysli hydraulický ráz spôsobený priervou magmy v Mariánskej priekope, tak to jednoznačne nemožno nazvať ekologickou apokalypsou.

Tvrdenie: „vyvrcholí v ekologickou apokalypsu. Ta zasáhne všechny, kteří odmítli vstup do nového tvořivého společenství.“

Aké sú fakty: 

V konferenciách organizovaných účastníkmi projektu je celkom jasne prezentované, že klimatická katastrofa zasiahne celú planétu, všetkých ľudí bez ohľadu na ich účasť v akomkoľvek spoločenstve. Dôjde k tomu v prípade, že ľudstvo nepríde na podstatu klimatických zmien a neurobí potrebné protikroky.

Zdroj:creativesociety.com/sk/global-crisis-our-survival-is-in-unity

Komentár: Ide teda o úplne nezmyselné a manipulatívne tvrdenie pána Ludvíka, ktoré vytvára obraz vyvolenosti určitej skupiny ľudí. Týmto dáva podnet, aby sa v spoločnosti vyvolávali predsudky a nenávisť k skupine osôb zapojených v projekte Tvorivá spoločnosť, a podporuje nepravdivé a dehonestujúce označenie „sekta“.

Tvrdenie: vstup do nového tvořivého společenství“

Aké sú fakty: 

Tvorivá spoločnosť je idea, formát spoločnosti. Do idey ani do formátu spoločnosti sa logicky nedá vstúpiť. Rovnako ako nie je možné sa stať jej členom.

Zdroj: Úvodná stránka na oficiálnom webe projektu creativesociety.com/sk

Komentár: Opäť snaha o vytvorenie obrazu uzavretej spoločnosti, do ktorej sa musí vstupovať. Podporuje nepravdivý naratív o „sekte“.

Záver

Pán Jakub Ludvík uviedol celkom 7 nepravdivých informácií v jednom článku, v jednej malej časti toho článku – na 364 znakoch. Z niektorých neprávd možno vyvodzovať, že nemá naštudovaný ani najzákladnejší dokument projektu Tvorivá spoločnosť – 8 osnov. Nepochopil tiež spôsob realizácie projektu. Jeho závery môžu vyvolať dojem snahy o nedemokratické postupy. Pritom projekt Tvorivá spoločnosť ponúka najčistejšiu formu demokracie – priamu demokraciu. Ďalej uvádza nepravdivé tvrdenia spolu s použitím manipulatívnych výrazov, ktoré môžu u čitateľov vyvolávať nenávisť k skupine osôb zapojených do projektu Tvorivá spoločnosť.

Nepresných, skreslených, prekrútených, ničím nepodložených alebo klamlivých tvrdení je naprieč Ludvíkovými článkami nespočet. Či ide o jeho osobné nepochopenie, alebo s akým cieľom tieto nepravdy píše, nevieme.

Od absolventa magisterského odboru Husitská teológia so združeným štúdiom Religionistika na Husitskej teologickej fakulte Karlovej Univerzity by sme však očakávali svedomitejšiu a zodpovednejšiu prácu s faktami.

Jeho nedbalé a ľahkovážne zaobchádzanie s informáciami vytvára živnú pôdu pre vznik dezinformácií, ako o projekte Tvorivá spoločnosť, tak o účastníkoch projektu. Týchto dezinformácií a manipulácií sa potom chopia a ďalej nafukujú médiá atď a o pána Ludvíka sa opierajú ako o domnelého odborníka-religionistu na Tvorivú spoločnosť pre Česko a Slovensko.

Pokiaľ by citovaní religionisti robili svoj výskum čestne, nezaujato a skutočne do hĺbky, museli by dôjsť k záveru, že Tvorivá spoločnosť je rýdzo sociálny projekt a nemá s religiozitou nič spoločné.

Skresľovanie  a manipulácia s informáciami, bohužiaľ, vedú k tomu, že sa k širokej verejnosti nedostanú pravdivé a závažné informácie. Každý z nás však môže sledovaním medzinárodného online fóra urobiť vlastný názor.

Dňa 2. DECEMBRA 2023 o 18:00 bolo fórum odvysielané na YouTube a všetkých sociálnych sieťach. Necenzurovaný Rumble nevynímajúc. „GLOBÁLNA KRÍZA. ZODPOVEDNOSŤ“.

Zdroj: creativesociety.com

Takhle to vidím já

23.02.2024

Protože se poslední dobou začaly psát o projektu, jehož jsem součástí, takové všelijaké podivnosti, tak mě napadlo, že napíšu, jak vlastně funguje projekt Tvořivá společnost v praxi z pohledu člověka, který se ho účastní. Takže nikdo není v žádném speciálním seznamu, nemá průkazku ani neplatí příspěvky, protože to není žádná organizace. [...]

Povinnosti zamestnanca, nevýhody freelancera

21.02.2024

„Moja, čo to ty vlastne robíš?” pýtala sa ma pred časom svokra, ktorá za pásom v továrni strávila štyri desaťročia života. Videla som, že v debatách až tak nechápala, ako sa niekto môže uživiť tým, že sedí doma za počítačom, pije kávu a nie vždy stíha popritom uvariť obed. „Nazýva sa to freelancer,” snažila som sa jej priblížiť zmysel cudzieho [...]

Máme ešte „základný inštinkt“?

18.02.2024

S naším psom chodíme každé ráno na prechádzku do blízkeho lesa. Občas nám robí spoločnosť jedna z našich mačiek. Predháňa sa so psom s naježeným kožúškom, poprípade sa mu šmajchluje a motá pod nohami. Tentokrát som si uvedomila jednu zmenu. Keď som sa obzrela, či ide mačka za nami, všimla som si, že zastala a pozorne načúvala smerom do záhrad lemujúcich [...]

József Berényi

Kandidátku Maďarskej aliancie do eurovolieb povedie Berényi

24.02.2024 16:34, aktualizované: 16:50

Eurovoľby sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna.

Ľudvík Šoltés, policajný pridelenec na Ukrajine

Policajný pridelenec Šoltés: To, že Rusi zaútočia zo štyroch strán, sme netušili

24.02.2024 16:20

Sú to už dva roky, no to ráno má stále v živej pamäti.

Russia Ukraine War BVP strieľa

Kyjevu ide o všetko. Šťastie sa od ukrajinskej armády odvrátilo, čelí ruskej prevahe v počte vojakov i zbraní

24.02.2024 15:55

Ukrajina zažila neúspechy po tom, ako dlho očakávaná letná protiofenzíva nepriniesla nijaké prielomy.

požiar, bratislava

Požiar v petržalskom paneláku: Svedkovia hovoria o výbuchu

24.02.2024 15:30

Plamene vyšľahli z balkóna jedného z bytov na prvom poschodí.

Tvorivá spoločnosť

Štatistiky blogu

Počet článkov: 313
Celková čítanosť: 602593x
Priemerná čítanosť článkov: 1925x

Autor blogu